Avís legal

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, provista de CIF A08859019, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web. PROMOCIONES BLAUMAR, SA informa als usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta alñ tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i per que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), la Lley Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i del comerç electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Razón Social o Nombre de la Empresa CIF
PROMOCIONES BLAUMAR, SA A08859019
Dirección:
C/Major 12-14
Población: Código Postal:
SALOU 43840

CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició de Usuaris i implica la acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per PROMOCIONES BLAUMAR, SA en em mateix moment en que l’Usuari accedeix a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegit atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions que en que proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

INFORMACIÓ  SOBRE ELS  LINKS

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no es fa responsable de les Webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzar per voluntat i risc exclusiu de l’Usuari i PROMOCIONES BLAUMAR, SA no recomana ni garantitza cap informació recollida a través d’un vincle aliè a la Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA ni es responsabilitat de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés o de l’intent d’utilitzar o fer un mal ús d’un vincle, tant al connectar a la Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA com al accedir a la informació d’altres webs des de la Web de  PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

VÍNCLES O ENLLAÇOS  DES DE ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vincle www.arenarestaurant.com des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i a l’ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, PROMOCIONES BLAUAMR, S.A., intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que consenti la incursió, excepte autorització expressa.

POLITICA DE PRIVACITAT

PROMOCIONES BLAUMAR, SA, amb CIF A08859019, actua com a titular, dinamitzador i gestor de continguts de la present web, informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb el Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personal si a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/43/CE (Reglament general de protecció de dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre i la llei de Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

En virtut d’aquesta normativa s’informa que les dades facilitades per l’Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l’Àrea Privada), seran incorporats i tractats en un tractament degudament registrar al RGAEPD del que es responsable PROMOCIONES BLAUMAR, SA, amb la finalitat d’atendre la relació establerta entre ambdues parts. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitja pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament.¡ de les dades mittjançant escrit dirigit a 43840 Salou (Tarragona), Major, 12-14. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privacitat, dirigiu-vos al link “Política de Privacitat” d’aquesta mateixa web.

INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE COOKIES

En questa Web es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

RENUNCIA  LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica, s’incorporen canvis a la informació continguda. PROMOCIONES BLAUMAR, SA pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA ha obtingut la informació i els materials inclosos en la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’ha pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garantitza que sigui exacta i actualitzada.

INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS

PROMOCIONES BLAUMAR, SA declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa.  Així mateix, PROMOCIONES BLAUMAR, SA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluït elèctric o qualsevol altre tipus.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no declara ni garantitza que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estigui lliure de virus o altres components nocius, sens perjudici de que PROMOCIONES BLAUMAR, SA realitza els màxims esforços per tal d’evitar aquests tipus d’incidents. En as de que l’Usuari prengui determinades decisions o realitzi accions en base a la informació incloses en qualsevol de les websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per PROMOCIONES BLAUMAR, SA així com els continguts incloses en la xarxa a través de les seves pàgines Web, constitueix una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual per la qual cosa es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibit qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense el exprés i previ consentiment i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostrin en les diferents webssites i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible de utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PROMOCIONES BLAUMAR, SA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en les diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari pel funcionament i visualització de les mateixes, constitueix així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultn aplicables. L’incompliment del senyalat, implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.Queda prohibit tot acte en virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir comercialment, directa o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posta a disposició des de bases de dades diferents de per pertanyents a la autoritzades per PROMOCIONES BLAUMAR, SA, així com la seva traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, vincles, i demés expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, tenint en compte que aquests actes estan sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA és lliure  de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en aquesta oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sens perjudici de única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web es puguin incloure a la xarxa continguts u opinions, considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol mode, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA, al seu departament de suggerències, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, menys en els casos que expressin de manera certa el contrari, en els casos en els que per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a  PROMOCIONES BLAUMAR, SA per la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzemament en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur de ordinadors),digitalització, posta a disposició des de bases de dades pertanyents a PROMOCIONES BLAUMAR, SA, traducció, adaptació, o qualsevol altre transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.

D’acord amb els senyalat en el paràgraf anterior, PROMOCIONES BLAUMAR, SA queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això pugui entendres que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris puguin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics en virtut dels quals un tercer pot beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i demés expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç dut a terme per PROMOCIONES BLAUMAR, SA pel seu funcionament.

En cas concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web de PROMOCIONES BLAUMAR, SA sense el consentiment previ, exprés i per escrit de PROMOCIONES BLAUMAR, SA. Qualsevol transgressió del previst en aquest punt, serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat Intel·lectual de PROMOCIONES BLAUMAR, SA sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

PROMOCIONES BLAUMAR, SA no assumirà responsabilitat alguna enfront conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc. de tercers als que es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des de els websites de PROMOCIONES BLAUMAR, SA.